راهنمایی کردن کابوس ارتباط دادگاه اینترنت

راهنمایی کردن: کابوس ارتباط دادگاه اینترنت خانواده اینترنتی خبر حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی ایرانی‌ها هر سال چقدر پول بیمه می‌دهند؟

بیشترین مبلغ نوع خسارت بیمه‌ای پرداخت شده است به طور سرانه به هر کس ایرانی در سال ١٣٩٥ به بیمه شخص ثالث با مبلغ نود و شش هزار و ششصد تومان و خسارت بیمه درمان با

ایرانی‌ها هر سال چقدر پول بیمه می‌دهند؟

ایرانی ها هر سال چقدر پول بیمه می دهند؟

عبارات مهم : حوادث

بیشترین مبلغ نوع خسارت بیمه ای پرداخت شده است به طور سرانه به هر کس ایرانی در سال ١٣٩٥ به بیمه شخص ثالث با مبلغ نود و شش هزار و ششصد تومان و خسارت بیمه درمان با ٧٠ هزار تومان و بیمه بدنه اتومبیل به مبلغ ١٢ هزار تومان بوده است.

به گزارش ایلنا و براساس آخرین انتشار سالنامه آماری کشور، در سال ١٣٩٥، مبلغ ٢٦٧ هزار تومان به طور سرانه، هر ایرانی حق بیمه جهت انواع بیمه ها پرداخت کرده هست، این مبلغ در سال ١٣٨٥، جهت هر ایرانی، مبلغ ٣٣ هزار و پانصد تومان بوده هست. همچنین سرانه خسارت دریافتی بیمه ای هر ایرانی در سال ١٣٩٥، مبلغ ٢٢٣ هزار تومان بوده که این مبلغ در سال ١٣٨٠، مبلغ ٢٤٩٩٤ تومان است.

بیشترین مبلغ نوع خسارت بیمه ای پرداخت شده است به طور سرانه به هر کس ایرانی در سال ١٣٩٥ به بیمه شخص ثالث با مبلغ نود و شش هزار و ششصد تومان و خسارت بیمه درمان با ٧٠ هزار تومان و بیمه بدنه اتومبیل به مبلغ ١٢ هزار تومان بوده است.

ایرانی‌ها هر سال چقدر پول بیمه می‌دهند؟

بیشترین درصد خسارات بیمه ای به کل خسارت های بیمه ایی در سال ١٣٩٥، با ٤٣ درصد بیمه شخص ثالث، ٣١درصد بیمه درمان و ٥ درصد بیمه بدنه اتومبیل بوده است و خسارات بیمه درمان در کل خسارات بیمه ای در سال ١٣٨٠، ١٧ درصد و بیمه شخص ثالث ٥٣ درصد و بیمه بدنه اتومبیل ٧ درصد بوده هست، لذا خسارت بیمه شخص ثالث در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٠، در کل خسارات بیمه ای ١٠ واحد درصد و خسارت بیمه بدنه اتومبیل یک واحد درصد کم کردن و بیمه درمان ١٥ واحد درصد زیاد کردن یافته است.

در سال ١٣٩٥، به طور سرانه هر ایرانی ١٠٠ هزار تومان جهت بیمه شخص ثالث، ٧٤ هزار تومان بیمه درمان، ١٧ هزار و چهارصد تومان بیمه بدنه اتومبیل، ١٢ هزار و نهصد تومان حوادث راننده، ١١ هزار تومان بیمه عمر و ١٤ هزار و هفتصد تومان جهت بیمه آتش سوزی پرداخته است.

بیشترین مبلغ نوع خسارت بیمه‌ای پرداخت شده است به طور سرانه به هر کس ایرانی در سال ١٣٩٥ به بیمه شخص ثالث با مبلغ نود و شش هزار و ششصد تومان و خسارت بیمه درمان با

٣٨ درصد از حق بیمه های دریافتی بازار بیمه به بیمه شخص ثالث ، ٢٨ درصد به بیمه درمان، ٧ درصد به بیمه بدنه اتومبیل و ٥ درصد جهت بیمه حوادث راننده بوده، به عبارتی ٧٧ درصد از عایدی بازار بیمه کشور، متعلق به بیمه ماشین و درمان است که بیشترین حق بیمه ها در سال ١٣٩٥ بوده است.

واژه های کلیدی: حوادث | خسارت | ایرانی | ایرانی | اتومبیل | ایرانی ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz